Tilsyn

​Læs Gøngehestens læreplan [ download ]

Pædagogiske tilsyn

Gøngehesten er ( som alle institutioner ) underlagt kommunens pædagogiske tilsyn. 

​Hvert andet år er der planlagt pædagogisk tilsyn i børnehuset. Tilsynet skal både kontrollere at dagtilbudsloven bliver overholdt og sikre at den pædagogiske kvalitet i børnehuset udvikles med det formål at sikre børnene et godt børneliv med læring, udvikling og trivsel.

​Konklusionen er et sammendrag af opmærksomhedspunkterne fra tilsynet.

​I konklusionen benyttes tre niveauer til vurderingen af børnehusets pædagogiske praksis:

​•​Generel indsats; Kontinuerligt arbejde med udvikling af kvalitet.

•​Til dels fokuseret indsats; Enkelte forhold fordrer en fokuseret indsats. ​

•​Fokuseret indsats; Flere forhold fordrer en fokuseret indsats og som følges op med tilsyn.

​Konklusion på tilsynets besøg 2021

Tilsynet er placeret i kategorien ’Generel indsats’, og der er ikke behov for opfølgende tilsyn.

​I børnehuset Gøngehesten ses børnene engagerede i legene, og de udviser glæde og fordybelse ved deltagelse i aktiviteter.

Der er en rolig stemning børnene imellem, og børnene viser overskud og afslappethed i deres relationer til jævnaldrende.

I interaktionen med børnene ses personalet smilende og nærværende.

​Der ses flere gode eksempler på legepladsen, hvor personalet tydeliggør børnenes bidrag til fællesskabet ved at italesætte børnenes intentioner og handlinger.

​Børnehavens zoneinddeling på legepladsen er gennemtænkt og indbyder til leg, og børnene deltager aktivt og fordybet, i såvel de voksen- og børneinitierede lege.

Det pædagogiske tilbud i uderummet har fokus på at skabe vekslende læringsmiljøer, og dette tilpasses løbende børnenes optagethed.

​Afhentninger opleves generelt korte og velorganiserede, idet rammen skaber plads til nærvær og fordybelse med de resterende børn.

​Personalets forældrekontakt ses god, afstemt og med fokus på at bringe barnet i centrum.

Konklusion på uanmeldt tilsyn i Gøngehesten, vinter 2022

​​​Grundtonen i børnegruppen er positiv, og børnene er lydhøre og imødekommende overfor hinanden og de voksne. Medarbejderne er tilgængelige og proaktive i kontakten til børnene, ligesom der ageres responsivt i kontakten mellem medarbejdere og børn, når der er behov for trøst, omsorg eller hjælp til konflikthåndtering.

​Det kan overvejes, om det er hensigtsmæssigt, at en medarbejder holder pause lige op til måltidet. Måltidet foregår dog i et behageligt tempo, hvor børnenes behov for hjælp modsvares af medarbejderens respons. Der er er løbende både øjenkontakt og en nærværende mimik og gestik.

​Kontakten ved måltidet mellem medarbejder og børn er positiv og imødekommende og børnene udviser tryghed i kontakt og rutine. Medarbejderen har ved måltidets begyndelse en mere overordnet vedligeholdende funktion, der understreges af, at hun sætter en lydbogshistorie i gang fremfor at begynde højtlæsning. Længden af lydbogen er dog ganske kort, og der skabes efterfølgende rum for samtale.

​Overgangen fra måltid til leg er velfungerende, og børnene er tydeligt trygge i overgangsrutinen. Medarbejderne støtter op om børnenes leg og aktivitet. Medarbejderne udviser lydhørhed overfor børnenes behov, hvilket eks. afspejles ifm. med måltidet, da legen sættes i gang. Her har et enkelt barn udvist bekymring for, om han har nogen at lege med, og medarbejderen er med til at etablere leg i garderoben med klodser og Pokemons.

​Det kan overvejes, om koordinering af beskeder fra institutionens telefon kan foregå mere hensigtsmæssigt væk fra børnegruppen eller nede i børnehøjde, da det skaber et indtryk af ukoncentreret tilstedevær, men dette er meget kortvarigt. Medarbejderne er både tilgængelige for trøst og omsorg, ligesom der arbejdes med konflikthåndtering i børnehøjde.

​Der ses eksempler på, at der afvikles pædagogiske aktiviteter. Medarbejderen er tydeligt til stede i relationen til børnene, samtidig med at der afvikles en fin aktivitet, hvor børnene selv er med til at byde på opgaveløsning og ideer. Medarbejderen laver en fin introduktion til børnene omkring opgaven og giver aktivt plads til børnenes egne samtaler om, hvordan opgaven kan løses. Grundtonen mellem børnene er positiv, omsorgsfuld og imødekommende.

​Der ses eksempler på, at børnenes leg understøttes opmærksomt, og børnene inddrages i at omarrangere legen, så den kan fortsætte med flere deltagere. Medarbejderne er opmærksomme på at skabe rum for, at børnene fortsat har styring på deres egen leg, men tilbyder sig understøttende i processen med at udvide rammerne.

Kontakten mellem medarbejdere og børn er venlig og imødekommende, og medarbejderne hjælper børnene videre i aktivitet.